DOMENII DE EXPERTIZĂ

01.

Studii de evaluare pentru proiecte

 • Studiile de fezabilitate au un spectru larg de aplicabilitate, fiind în general utile acolo unde activitatea propusă implică un anumit risc.
 • Aceste studii determină punctele slabe ale activităţii respective, în vederea soluţionării problemelor identificate.
 • În acest fel se reduce considerabil riscul pentru mediu şi sănătate al activităţii propuse.
 • Studiile de fezabilitate stabilesc principalii indicatori tehnici şi economici aferenţi obiectivului, pe baza necesităţii în realizarea acestuia şi cuprind soluţii tehnologice şi constructive ce urmează a fi implementate.
 • În funcţie de caracteristicile obiectivului, cuprinsul unui studiu de fezabilitate variază.
 • Elementele studiului de fezabilitate vor oferi variante comparative şi vor sublinia avantajele şi dezavantajele, pentru a se putea decide asupra soluţiilor optime.
 • Proiectarea şi construcţia unei instalaţii se bazează pe aceste studii fundamentale.
 • De aceea, este importat ca elaborarea acestor documente să fie realizate de experţi neutri.
 • Datorită diversităţii elementelor incluse în studiile de fezabilitate, grupurile de specialişti care contribuie la elaborarea acestora vor cuprinde ingineri, tehnologi, economişti etc.
 • Procesul de evaluare a impactelor asupra mediului permite identificarea, descrierea şi evaluarea impactelor generale cauzate de un proiect de dezvoltare asupra componentelor de mediu naturale, sociale, culturale şi economice.
 • În general, în acţiunile de evaluare ale impactului de mediu se iau în considerare o serie de elemente dintre care amintim: intensitatea şi dimensiunea impactului, durata efectelor, ireversibilitatea schimbărilor induse, intercondiţionarea proceselor şi fenomenelor, costurile implicate, oportunitatea socio-economică şi politică de prezentare a datelor obţinute.
 • Conceptul de impact antropic asupra mediului înconjurător este strâns legat de conceptul de calitate a mediului şi stă la baza studiilor de impact antropic asupra mediului.
 • Identificarea şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător (concept menţionat cu acronimul EIAMI/EIM) reprezintă un “proces prin care se realizează transferul cunoaşterii problemelor mediului de la ştiinţă (care ţine seama de datele, informaţiile şi contextul problemei) către decizia social-politică (consultare, planificare şi decizie) şi interesele comunităţilor umane.
 • De asemenea, evaluarea impactului antropic este interpretată ca un proces gândit să asigure că potenţialele impacte semnificative asupra mediului sunt evaluate satisfăcător şi sunt luate în considerare în planificarea, proiectarea, autorizarea şi implementarea tuturor tipurilor de acţiuni relevante.
 • Acest proces este un element cheie în abordarea şi cunoaşterea relaţiilor stabilite între componenta umană şi mediul înconjurător.
 • Deoarece aceste relaţii fac obiectul de studiu al diferitelor domenii ştiinţifice sau non-ştiinţifice, evaluarea impactului asupra mediului este, practic vorbind, un instrument al politicilor de mediu şi al procesului de luare a deciziei la diverse nivele scalare (naţional, regional, local).
 • Auditul de mediu este un instrument multidisciplinar de evaluare a performanţei activităţilor unei companii în raport cu mediu.
 • Auditul de mediu este un proces sistematic, de rutină, documentat care trebuie făcut de o persoană independentă, care poate să observe funcţionarea sistemului din exterior, capabilă să dezvolte o atitudine critică.
 • Scopul unui audit de mediu este evaluarea activităţilor cu impact potenţial asupra mediului, evaluarea respectării politicii de mediu şi a conformării cu legislaţia în vigoare.
 • Auditul sistematic este necesar pentru evaluarea periodică a situaţiei şi pentru îmbunătăţirea performanţei de mediu.
 • Cu ajutorul auditului intern, întreprinderea poate stabili (cu sau fără un ajutor extern) dacă sistemul funcţionează corect sau nu.
 • Pe de altă parte, auditul extern efectuat de un auditor extern independent este necesar pentru obţinerea unei atestări.
 • Rezultatele auditului intern sunt evaluate de conducerea întreprinderii.
 • Principalele tipuri de audit de mediu sunt:
 1. auditurile terenurilor contaminate;
 2. auditurile necesare în cazurile de transfer de proprietate;
 3. auditurile de conformare;
 4. auditurile sistemelor de management de mediu (SMM);
 5. auditurile pentru planurile de management de mediu.
 • Auditarea se caracterizează prin faptul că se bazează pe un număr de principii.
 • Acestea fac din audit un instrument eficace şi de încredere în susţinerea politicilor şi controalelor managementului care furnizează informaţii pe baza cărora o organizaţie poate acţiona pentru a-şi îmbunătăţi performanţa.
 • Raportul de mediu reprezintă acel document al planurilor şi programelor care identifică, descrie şi evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicării acestora şi alternativele lor raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă.
 • Din punct de vedere legislativ, elaborarea rapoartelor de mediu este reglementată de Hotărârea nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
 • Raportul de mediu cuprinde acele informaţii relevante din planul sau programul respectiv, cu privire la impactul asupra mediului pe care implementare acestora l-ar putea avea: starea actuală a mediului şi a evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării planului sau programului propus, caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ, orice problemă de mediu existentă, potenţialele efecte semnificative asupra mediului etc.
 • În plus, informaţiile trebuie însoţite de piese grafice (hărţi, scheme, schiţe, diagrame), iar raportul trebuie să ofere măsuri de reducere a consecinţelor negative şi alternative, precum şi motivele care au determinat alegerea uneia dintre ele.
 • În cazul în care rezultatele unui raport identifică efecte potenţiale negative semnificative asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune refacerea proiectului de plan sau de program, în vederea prevenirii sau reducerii consecinţelor negative.
02.

Studii pentru autorizare de mediu

 • Fişele de prezentare sunt documente necesare în cadrul dosarului de solicitare a unei autorizaţii de mediu.
 • În general, fişa de prezentare va cuprinde informaţii generale despre companie sau firmă şi informaţii specifice referitoare la activitatea desfăşurată (descriere, dotări, bilanţ de materiale).
 • De asemenea, fişa de prezentare va include o descriere detaliată a surselor de poluanţi şi a măsurilor luate pentru protecţia mediului, pentru fiecare factor de mediu.
 • Cuprinsul fişei se va adapta în funcţie de specificul activităţii şi prevederilor legislative naţionale şi europene în domeniu.
 • Bilanţul de Mediu este o lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care conţine elementele analizei tehnice prin care se obţin informaţii despre cauzele şi consecinţele efectelor negative cumulate, anterioare, prezente şi anticipate în scopul cuantificării impactului de mediu efectiv de pe un amplasament.
 • În cazul în care bilanţul de mediu identifică un impact semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de evaluare a riscului.
 • Cele trei tipuri de bilanţuri de mediu (nivel 0, I şi II) nu se exclud reciproc şi pot fi efectuate consecutiv sau concomitent, conform prevederilor ordinului nr.184 din 21 septembrie 1997.
 • Când prevederile OUG nr. 195/2005 impun solicitarea unui bilanţ de mediu, iar autoritatea de mediu competentă consideră puţin probabilă existenţa unui impact de mediu al amplasamentului, se va solicita efectuarea unui bilanţ de mediu nivel 0.
 • Dacă bilanţul de mediu nivel 0 relevă existenţa unui impact potenţial de mediu pe amplasament, autoritatea de mediu competentă trebuie să solicite continuarea evaluării prin efectuarea cel puţin a bilanţului de mediu nivel I.
 • Dacă autoritatea de mediu competentă consideră că un bilanţ de mediu nivel I prezintă informaţii insuficiente pentru a cuantifica impactul de mediu, sau dacă la analiza unei solicitări de autorizare se consideră că un amplasament are un impact potenţial de mediu, autoritatea de mediu competentă trebuie să solicite efectuarea bilanţului de mediu nivel II.
 • În situaţiile când aceasta decizie a fost luată înainte de executarea nivelului I al bilanţului de mediu, trebuie executate atât bilanţul de mediu nivel I, cât şi bilanţul de mediu nivel II.
 • La constatarea poluării provenite de la un amplasament şi caracterizată prin depăşirea unuia sau mai multor praguri de intervenţie prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului, autoritatea de mediu competentă trebuie să solicite executarea unei evaluări a riscului.
 • Evaluarea riscului se bazează pe gradul de poluare măsurat pe amplasament şi va cuantifica semnificaţia acestuia relativă la impactul asupra mediului.
 • Rezultatele analizelor obţinute se vor compara cu prevederile reglementărilor şi normelor relevante; în lipsa unor astfel de reglementări sau norme, se vor folosi spre comparare normele sau instrucţiunile internaţionale corespunzătoare, opţiunea folosită urmând a fi justificată de executantul bilanţului de mediu.
 • O dată cu cererea de autorizare, titularul unui amplasament poate înainta autorităţii de mediu competente orice nivel de bilanţ de mediu, dacă consideră necesar.
 • În urma analizei documentelor prezentate, autoritatea de mediu competentă poate stabili necesitatea unui nivel adiţional de bilanţ de mediu.
 • Analizele de probe prelevate pentru executarea bilanţurilor de mediu vor fi efectuate numai de laboratoare specializate, care utilizează aparatură adecvată şi metodologii în conformitate cu normele şi reglementările în vigoare.
 

Bilanţ de mediu nivel 0

 • Reprezintă o fişă de verificare conţinând elemente caracteristice activităţii şi care permite autorităţii de mediu competente să identifice şi să stabilească necesitatea efectuării unui bilanţ de mediu nivel I sau nivel II sau a unei evaluări a riscului, înainte de autorizarea de mediu sau de privatizarea societăţii comerciale.
 • Bilanţul de mediu nivel 0 reprezintă cerinţa minimă pentru situaţiile în care prin lege este prevazută necesitatea prezentării unui bilanţ de mediu; acesta va fi înaintat autorităţii de mediu competente.
 

Bilanţ de mediu nivel I

 • Este un studiu de mediu constând din culegere de date şi documentare (fără prelevare de probe şi fără analize de laborator privind factorii de mediu), care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potenţial sau efectiv de pe un amplasament.
 • Bilanţul de mediu nivel I trebuie solicitat de autoritatea de mediu competentă în condiţiile prevăzute în OUG nr. 195/2005, dacă un amplasament are un impact potenţial.
 • Bilanţul de mediu nivel I trebuie să includă o analiză tehnică a impactului de mediu.
 

Bilanţ de mediu nivel II

 • Sunt investigaţiile asupra unui amplasament, efectuate în cadrul unui bilanţ de mediu, pentru a cuantifica dimensiunea poluării prin prelevări de probe şi analize fizice, chimice sau biologice ale factorilor de mediu.
 • Dacă un bilanţ de mediu nivel I relevă o poluare potenţial semnificativă a unui amplasament, autorităţile de mediu competente trebuie să solicite executarea unui bilanţ de mediu nivel II.
 • Bilanţul de mediu nivel II se poate executa în acelaşi timp cu bilanţul de mediu nivel I, dacă autoritatea de mediu competentă stabileşte de la început că un amplasament prezintă o poluare potenţial semnificativă.
 • Raportul de amplasament are ca scop evidenţierea situaţiei amplasamentului, instalaţiei sau activităţii industriale ce aparţine unui producător sau unei companii.
 • Acest raport va reprezenta punctul de referinţă pentru evaluări ulterioare ale amplasamentului.
 • În plus, raportul ia în considerare aria de instalare şi aria din împrejurul instalaţiei care poate afecta sau poate fi afectata de zona de instalare.
 • Raportul se întocmeşte pentru a îndeplini cerinţele de prevenire, reducere si control al poluării conform OUG 34/2002 aprobată prin Legea 645/2002, astfel încât să ofere informaţii relevante de sprijin, cât şi pentru solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.
 • Principalele obiective ale raportului din teren în conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii şi controlului integrat al poluării sunt prezentate mai jos:
 1. să formeze punctul iniţial pentru estimările ulterioare ale terenului ce pot fi comparate şi vor constitui un punct de referinţă în predarea cererii.
 2. să furnizeze informaţii asupra caracteristicilor fizice ale terenului şi a vulnerabilităţii sale.
 3. să furnizeze dovezi ale unei investigaţii anterioare în vederea atingerii scopurilor de respectare a prevederilor în domeniul protecţiei calităţii apelor.

Verificarea conformării cu cele mai bune tehnologii disponibile (BAT) pentru diferitele procese tehnologice

 • Directiva CE referitoare la prevenirea şi reducerea integrată a poluării mediului din 30 octombrie 1996 (Directiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)) reglementează autorizarea instalaţiilor industriale relevante pentru mediu în baza unui concept ce cuprinde toate mediile.
 • În această abordare sunt cuprinse atât emisiile în aer, apă şi sol, cât şi aspectele economice legate de deşeuri, eficienţa energetică şi a resurselor şi prevenirea accidentelor, scopul fiind atingerea unui nivel înalt de protecţie a mediului.
 • Un element esenţial al Directivei este cerinţa aplicării „celor mai bune tehnici disponibile” (BAT) în cadrul tuturor instalaţiilor noi şi începând cu anul 2007 şi în cadrul instalaţiilor existente.
 • Nu orice BAT este concretizat material in Directiva IPPC.
 • În vederea unei armonizări la nivel european al BAT se prevede în articolul 16 (2) al directivei un schimb de informaţii asupra celor mai bune tehnici disponibile.
 • Rezultatele acestui schimb de informaţii vor fi înscrise în aşa numitele documente BAT ce vor fi publicate de către Comisia Europeana, fiind luate în considerare la stabilirea condiţiilor de autorizare.
 • Documentele BAT (engl.: Best Available Techniques Reference Documents, pe scurt: BREFs) sunt elaborate în cadrul unui program de lucru desfăşurat pe mai mulţi ani (1997 – 2003), organizat de către Comisia Europeană pentru sectoarele industriale ce intră sub incidenţa Directivei IPPC.
 • Coordonarea este responsabilitatea „Biroului European pentru IPPC din Sevilla, pe scurt: „EIPPCB”.
 • Lucrările de specialitate rezultă în cadrul aşa numitelor grupuri de lucru (TWGs = Technical working groups), în care colaborează experţi din cadrul autorităţilor statelor membre, din sectorul industriei şi din organizaţiile de protecţia mediului.
 • Elaborarea unui document BAT necesită aproximativ doi ani.
 • Documentele BAT sunt accesibile publicului pe pagina de internet a EIPPCB (http://eippcb.jrc.es/) încă din faza versiunilor nefinalizate – însa exclusiv în limba engleză.
 • După finalizarea documentelor BAT, Comisia Europeana traduce doar rezumatul, secţiunea „domeniul de aplicare” şi „observaţii finale” în toate limbile UE oficiale.
 • Guvernul şi landurile au convenit astfel sa traducă împreună, suplimentar, capitolele deosebit de importante „Tehnicile ce trebuiesc luate în considerare la stabilirea BAT” şi „Cele mai bune tehnici disponibile.
 • Schimbul de informaţii BAT este un proces continuu şi dinamic. Art. 16(2) din Directiva IPPC solicită ca rezultatele schimbului de informaţii să fie publicate la fiecare 3 ani.
03.

Rapoarte de securitate și studii de risc

 • Riscurile naturale şi tehnologice afectează dezvoltarea economică şi socială a regiunilor expuse.
 • Ele au efecte distructive atât asupra mediului înconjurător, cât şi asupra economiei sau siguranţei vieţii.
 • În general sunt imposibil de prevenit, iar în ultimii ani frecvenţa manifestării lor a crescut semnificativ.
 • Chiar dacă în prezent, majoritatea resurselor se concentrează pe acţiunile de răspuns şi refacere în urma producerii unui dezastru, pentru majoritatea comunităţilor, prevenirea şi reducerea consecinţelor este mult mai importantă.
 • Complexitatea amplasamentelor industriale, varietatea substanţelor utilizate şi a proceselor tehnologice determină necesitatea folosirii mai multor metode şi tehnici de identificare şi evaluare a hazardelor şi a riscurilor.
 • Astfel evaluarea riscului este un studiu complex, care se bazează pe o serie de metode de analize calitative şi cantitative, prin care se estimează probabilitatea şi gravitatea accidentelor tehnologice şi se stabileşte necesitatea măsurilor de prevenire a accidentelor.
 • Studiile de evaluare a riscurilor naturale şi tehnologice la care este expusă populaţia devin o necesitate.
 • Aceste studii servesc la identificarea acelor puncte critice şi permit găsirea unor soluţii eficiente pentru reducerea riscurilor acolo unde acest lucru este necesar.
 • Raportul de securitate este o documentaţie elaborată de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, necesară pentru obiective în care sunt prezente substanţe periculoase conform prevederilor legale (articolul 10 al Directivei SEVESO 3 specifică obligativitatea agentului/operatorului economic cu risc major să elaboreze un raport de securitate).
 • Prin intermediul raportului de securitate se demonstrează că:
 1. există eforturi pentru implimentarea politicii pentru prevenirea accidentelor industriale majore şi a sistemului de management al securităţii tehnologice;
 2. toate hazardele majore au fost identificate şi s-au instituit măsuri de prevenire a accidentelor, precum şi de limitare a posibilelor efecte;
 3. se asigură un nivel ridicat de siguranţă şi securitate în timpul proiectării, operării, construcţiei etc.;
 4. sunt dezvoltate planuri de urgenţă internă şi externă ce reprezintă totalitatea măsurilor ce trebuie luate în interiorul obiectivului în vederea limitării şi înlăturării consecinţelor în orice situaţie care conduce la evoluţii necontrolate, în cursul exploatării obiectivelor industriale, ce pot pune în pericol sanatatea personalului şi/sau mai multe substanţe periculoase în legătură cu obiectivul.
 5. există informaţie primară privind deciziile de planificare teritorială.

 • Planurile de urgenţă se elaborează în scopul planificării măsurilor specifice pentru reducerea riscului asupra angajaţilor, calităţii factorilor de mediu şi integrităţii bunurilor materiale, în caz de evenimente în care sunt implicate substanţe periculoase.
 • Sunt elaborate pe baza informaţiilor cuprinse în raportul de securitate.
 • Elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase se realizează conform normei metodologice 16/05/2005 şi Hotărârii nr. 804 din 25/07/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.
 • Principalele tipuri de accidente care necesită elaborarea planurilor de urgenţă sunt:
 1. emisii de substanţe periculoase;
 2. accidente chimice majore;
 3. incendii;
 4. explozii.


Planul de urgenţă internă

 • Se elaborează în scopul planificării măsurilor specifice pentru reducerea riscului asupra angajaţilor, calităţii factorilor de mediu şi integrităţii bunurilor materiale, în caz de evenimente în care sunt implicate substanţe periculoase, produse pe amplasamentul unor obiective – sursa de risc chimic, incendiu, explozii şi poluări.


Planul de urgenţă externă

 • Se elaborează în scopul planificării intr-o concepţie unitară a măsurilor necesare pentru protecţia vieţii, proprietăţii şi calităţii factorilor de mediu din afara amplasamentelor obiectivelor, în caz de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.
 • Planul de urgenţă externă este întocmit de către autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă pentru fiecare obiectiv cu pericol potenţial de producere a unor evenimente generate de substanţe periculoase.
 • Planul de prevenire a poluării accidentale trebuie elaborat în scris şi trebuie să cuprindă obiectivele globale ale titularului activităţii, precum şi principiile de acţiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accident major.
 • Acesta trebuie ajustat în funcţie de pericolele de accidente majore ale obiectivului.
 • Principalele elemente cuprinse în planurile de prevenire sunt: scop, domeniu de aplicare, baza legală, memoriu tehnic (Amplasament, puncte critice, echipa de intervenţie, planurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, inventarul poluanţilor potenţiali).
 • Politica de prevenire a accidentelor majore (MAPP) este o nouă sarcină impusă instituţiilor care se încadrează cerinţelor Directivei Consiliului (96/82/EC) (DSII).
 • Operatorii industriali cu hazarde şi riscuri de tip minor care se încadrează în categoria amplasamentelor Seveso trebuie să realizeze un document care să conţină politica sa de prevenire a accidentelor majore.
 • În plus, aceştia trebui să se asigure că politica este implimentată corespunzător, garatând astfel un grad mare de protecţie pentru om şi mediul înconjurător prin măsuri, structuri şi sisteme de management adecvate.
 • În vederea punerii în aplicare de către titularul activităţii a politicii de prevenire a accidentelor majore şi a sistemului de management al securităţii, trebuie luate în considerare următoarele elemente:
 1. politica de prevenire a accidentelor majore trebuie să cuprindă obiectivele globale ale titularului activităţii şi principiile de acţiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accident major;
 2. sistemul de management al securităţii trebuie să cuprindă acea parte a sistemului general de management care include structura organizatorică, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru determinarea şi implementarea politicii de prevenire a accidentelor majore.
 • Politica de prevenire a accidentelor industriale majore nu este un mini raport de securitate. Un operator este obligat să aibă dovezi disponibile, sub formă de documentaţie de suport, care să demonstreze unei autorităţi competente că a fost implimentat MAPP.
 • Prezentarea rezultatelor obţinute din analiza hazardelor şi a riscului se poate realiza în mai multe moduri.
 • Riscul poate fi prezentat ca şi estimări de risc sub formă de tabele de risc sau o serie de date şi elemente, care pot fi grupate în vederea realizării unor hărţi de hazard tehnologic, sau se poate prezenta pe hărţi delimitând zonele afectate de consecinţe de nivele diferite ale unui posibil accidente.
 • Hărţile de risc cuprind în general:
 1. inventarierea iazurilor de decantare (în special ca poziţie, mai puţin informaţii tehnice detaliate;
 2. inventarierea amplasării diverselor tipuri de exploatări miniere;
 3. unităţile industriale cu risc tehnologic conform directivei Seveso;
 4. inventarierea unităţilor industriale care deversează o serie de substanţe poluante şi receptorul acestora (râuri, ape subterane, sol);
 5. unităţi industriale şi tip/cantitate de substanţă toxică folosită (amoniac, clor etc.).
 • Aerul atmosferic este unul din factorii de mediu greu de controlat, deoarece poluanţii, odată ajunşi în atmosferă se dispersează rapid şi nu mai pot fi practic captaţi pentru a fi epuraţi-trataţi.
 • Obiectivul activităţilor de măsurare şi evaluare a calităţii aerului înconjurător este de a preveni, elimina deteriorarea şi de a îmbunătăţi calitatea aerului în vederea reducerii consecinţelor negative asupra sănătăţii omului şi mediului înconjurător.
 • Emisiile se definesc conform Hotărârii nr. 541 din 17 mai 2003 ca şi evacuarea în aer a substanţelor provenite de la instalaţiile de ardere, sau provin din evacuarea directă sau indirectă, din surse punctuale sau difuze ale instalaţiei, de substanţe, vibraţii, căldura ori de zgomot in aer, apa sau sol. Imisiile, conform Ordinului nr. 592 din 25 iunie 2002, sunt rezultatul transmisiei prin dispersie a substanţelor nocive.
 • În cadrul acestor studii se realizează măsurători ale emisiilor de la sursele de poluare, măsurători de imisii în diferite puncte de receptori, simulări ale dispersiilor poluanţilor (cu ajutorul programelor speciale) şi sunt formulate recomandări privind prevenirea poluării şi micşorarea impactului asupra mediului.
 • Raportul geologic de investigare şi evaluare a poluării mediului geologic este o documentaţie tehnică elaborată de specialişti în domeniul ştiinţelor geologice şi pedologice, persoane fizice sau juridice, care cuprinde rezultatele etapelor de investigare şi evaluare a poluării şi este reglementat prin Hotărârea nr. 1408 din 19/11/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului.
 • Metodele folosite pentru investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic sunt cele geologice, hidrogeologice, geochimice şi geofizice. La acestea se adaugă oricare alt tip de metodă, în funcţie de specificul poluării.
 • Investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic parcurg o serie de etape:
 1. analiza şi interpretarea datelor existente
 2. investigarea şi evaluarea preliminară
 3. investigarea şi evaluarea detaliată.
 4. Investigarea şi evaluarea preliminară se realizează în scopul stabilirii existenţei şi intensităţii poluării mediului geologic.
 • În plus, investigarea şi evaluarea detaliată propune delimitarea spaţială a zonei poluate, clarificarea naturii şi intensităţii poluării identificate, relaţia poluanţilor cu matricea minerală a rocilor şi structura mediului geologic, căile de migrare şi transport al poluanţilor şi evaluarea riscului geologic, precum şi datele necesare elaborării programelor sau proiectelor de refacere a mediului geologic.
 • Planurile de combatere a dezastrelor naturale sunt aplicate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale.
 • Este o activitate de interes naţional, având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc generatoare de situatii de urgentă. Aceste planuri iau în considerare următoarele tipuri de hazarde:
 1. Inundaţii, prin revărsările naturale ale cursurilor de apă, datorate creşterii debitelor sau blocajelor produse de gheţuri, plutitori, aluviuni şi avalanşe de zăpadă şi prin scurgeri de pe versanţi;
 2. Inundaţii provocate de accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice;
 3. Fenomene meteorologice periculoase: ploi torenţiale, ninsori abundente, furtuni şi viscole, depuneri de gheaţă, chiciură, polei, îngheţuri timpurii sau târzii, grindină şi secetă (hidrologică).
 • De asemenea, măsurile de intervenţie prevăzute în cadrul acestor planuri au ca scop reducerea consecinţelor şi protejarea următoarelor elemente:
 1. Populaţia, precum şi bunurile sale mobile şi imobile;
 2. Capacităţile productive (societăţi comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme agrozootehnice, amenajări piscicole, porturi şi altele);
 3. Barajele şi alte lucrări hidrotehnice care reprezintă surse de risc în aval, în cazul producerii de accidente;
 4. Căile de comunicaţii rutiere, feroviare şi navale, reţelele de alimentare cu energie electrică, gaze, sursele şi sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, staţiile de tratare şi de epurare, reţelele de telecomunicaţii şi altele;
 5. Mediul natural (ecosisteme acvatice, păduri, terenuri agricole, intravilanul localităţilor şi altele).
04.

Studii privind protecția și securitatea la incendiu

 • Scenariul de securitate la incendiu estimează condiţiile tehnice asigurate conform reglementărilor în vigoare şi acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitatea la incendiu”.
 • Prevederile Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, aprobată prin Ordinul Nr. 130 din 25 ianuarie 2007 se aplică pentru analizarea şi evaluarea interdependenţei nivelurilor de performanţă cu măsurile tehnico-organizatorice, condiţiile de asigurare a intervenţiei şi mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor.
 • Scenariile de securitate la incendii se elaborează şi se aplică categoriilor de construcţii stabilite prin legislaţie (clădiri civile, monumente istorice, clădiri de locuit, construcţii cu funcţii de cazare, spitale, birouri etc.) sau altor categorii care nu incluse în documentele legale, dacă proprietarul sau beneficiarul le solicită.
 • Aceste documente de specialitate se realizează de proiectanţi sau de personalul serviciilor de urgenţă profesioniste, cu atribute în acest domeniu.
 • Scenariile de securitate la incendiu sunt cuprinse în proiectul construcţiei şi includ regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite de documentaţiile tehnice de proiectare sau execuţie elaborate şi aprobate.
 • În plus, aceste reguli şi măsuri trebuie să se reflecte în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie.
 • Scenariile de securitate la incendiu se actualizează atunci când intervin modificări ale proiectului sau destinaţiei construcţiei şi îşi pierd valabilitatea atunci când nu mai corespund situaţiei pentru care au fost întocmite.
 • Riscul de incendiu este cel mai frecvent risc care se manifestă în România, producerea lui reprezentând o situaţie de urgenţă de tip special.
 • Incendiul este un fenomen care afectează domenii importante ale activităţii vieţii economice şi sociale, precum construcţii, instalaţii, amenajări, păduri, mijloace de transport, culturi agricole etc., fiind definit ca o ardere iniţiată de o cauză bine definită, cu sau fără voia omului, scăpată de sub control, în urma căreia se produc pierderi de materiale şi pentru a cărei întrerupere este necesară o intervenţie cu mijloace adecvate.
 • Ca urmare, securitatea la incendiu a constituit şi va constitui o preocupare majoră pentru fiecare comunitate.
 • Identificarea riscurilor de incendiu reprezintă procesul de apreciere şi stabilire a riscului de incendiu (pentru clădiri civile), respectiv a categoriilor de pericol de incendiu (pentru construcţii de producţie şi depozitare), în anumite împrejurări, în acelaşi timp şi spaţiu.
 • Probabilitatea de producere a incendiului se bazează pe date statistice privind incendiile sau pe modele matematice, în cazurile în care statistica nu dispune de date suficiente.
 • Evaluarea riscului de incendiu reprezintă un proces de estimare şi cuantificare a riscului asociat unui sistem, determinat pe baza probabilităţii de producere a incendiului şi a consecinţelor evenimentului respectiv, precum şi de comparare a acestuia cu un nivel limită prestabilit.
 • Acest proces ia în considerare cauzele şi dezvoltarea incendiilor, măsurile şi sistemele de securitate prevăzute pentru limitarea propagării incendiilor şi reducerii consecinţelor acestora.
 • Planificarea are ca scop dezvoltarea şi implementarea unor planuri eficiente care să cuprindă acţiunile necesare pentru reducerea consecinţelor unui eveniment nedorit.
 • Planurile de intervenţie oferă dispoziţii şi măsuri pentru asigurarea unei desfăşurări a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de operativitate şi eficienţă.
 • Aceste planuri se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale.
 • Planurile de intervenţie cuprind date generale despre operatorul economic şi despre planul unităţii (amplasare, instalaţii, căi de acces etc.), dar şi date detaliate cu privire la concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu, forţele de intervenţie în caz de incendiu (servicii private sau publice de intervenţie), sursele de alimentare cu apă din afara unităţii (debitul, presiunea reţelei şi amplasarea hidranţilor) şi planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare.
 • Planurile de protecţie împotriva incendiilor conform legislaţiei în vigoare (Norme generale din 28 februarie 2007 de apărare împotriva incendiilor) sunt:
 1. planul de evacuare a persoanelor;
 2. planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;
 3. planul de intervenţie.
 • Planurile de intervenţie cuprind elemente şi măsuri care au ca scop asigurarea desfăşurării în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.
 • Planurile de protecţie împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale.
 • Aceste planuri de protecţie împotriva incendiilor fac parte din ansamblul activităţilor de prevenirea menite să elimine, sau acolo unde acest lucru nu este posibil, să reducă riscul producerii unor situaţii de urgenţă şi a consecinţelor acestora, pentru protejarea populaţiei, a bunurilor acestora şi a mediului înconjurător.
05.

Studii de gospodărie a apelor

 • Autorizaţia de gospodărire a apelor reprezintă document important în managementul apelor şi are ca scop îmbunătăţirea activităţii de gospodărire a apelor şi atingerea unui nivel corespunzător de protecţie a apelor.
 • Autorizaţia de gospodărire a apelor se emite ulterior obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi este necesară pentru punerea în funcţiune şi desfăşurarea unei activităţi.
 • Acest act condiţionează tehnic şi juridic funcţionarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafaţă, subterane, cu zona costieră, faleza, litoralul şi plaja mării, cu apele maritime interioare, marea teritorială, zona economică exclusivă şi platoul continental, precum şi funcţionarea şi exploatarea în continuare a obiectivelor existente.
 • Documentaţiile tehnice pentru obţinerea avizului şi autorizaţiei de gospodărire a apelor sunt reglementate legislativ prin ordinul 1141 din 6 decembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor.
 • Avizul de mediu sprijină procesul de îmbunătăţire a managementul apelor, în vederea obţinerii unui nivel înalt de protecţie a apelor.
 • Avizul de gospodărire a apelor este necesar pentru execuţia de lucrări pe ape şi condiţionează din punct de vedere tehnic şi juridic:
 1. finanţarea şi/sau execuţia obiectivelor noi de investiţie ce urmează să fie construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafaţă, subterane, inclusiv construcţiile şi instalaţiile ce se execută pe litoralul Mării Negre, pe faleză şi pe plaja mării, precum şi pe fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale;
 2. dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente ale utilizatorilor de apă, pentru situaţii în care, până la promovarea lucrărilor propuse, nu au intervenit modificări ale prevederilor avizului de gospodărire a apelor obţinut anterior.
 • În funcţie de situaţia concretă, documentaţia tehnică întocmită pentru susţinerea solicitării avizului de gospodărire a apelor trebuie să fie fundamentată prin:
 1. studii meteorologice, hidrologice sau hidrogeologice;
 2. studii de gospodărire a apelor şi de impact produs de lucrările propuse asupra resurselor de apă şi zonelor riverane.

Cerere ofertă:

Ocon Ecorisc