Studii de caz

Proiect: Obtinerea deciziei autoritatilor din domeniul Situatiilor de Urgenta pentru operarea amplasamentului conform prevederilor Legii 59/2016

Denumirea lucrării: Raport de Securitate

Operator economic: Azomureș S.A., Jud. Mureș, Municipiul Târgu Mureș

Activități derulate pe amplasament:

Producerea și comercializarea următoarelor produse:

 • îngrășăminte chimice (azotat de amoniu, nitrocalcar, uree, îngrășăminte complexe tip NPK și îngrășăminte lichide);
 • melamină;
 • substanțe tehnice de bază (amoniac lichefiat, acid azotic, amoniac – soluție);
 • azot gazos și lichid;
 • carbonat de calciu uscat și carbonat de calciu umed.

Analiză și evaluare:

– S-au analizat și integrat în Raportul de Securitate aspecte privind Politica de prevenire a accidentelor majore și Sistemul de management al securităţii (SMS), care este parte din sistemul de management integrat Calitate – SSM – Mediual și Securitate al organizaţiei şi include următoarele aspecte:

 • organizare şi personal,
 • identificarea şi evaluarea pericolelor majore,
 • controlul operaţional,
 • managementul schimbărilor/modificărilor,
 • planificarea pentru situaţii de urgenţă,
 • monitorizarea performantelor,
 • audit şi revizuire.

S-au propus recomandări privind diverse aspecte de îmbunătățire a SSM pe baza reglementărilor și standardelor naționale și internaționale în domeniu; 

– Pentru analiza preliminară a riscurilor, s-a utilizat metoda „Analiza preliminară a hazardurilor – PHA”.

– Pentru evaluarea amplitudinii şi a gravităţii consecinţelor accidentelor majore identificate în raport au fost utilizate metode cantitative de evaluare a riscurilor, de analiză a consecinţelor prin modelarea unor scenarii de accidente majore de tip dispersii toxice, incendii şi explozii.

Proiect: Obținerea Autorizației Integrate pentru protecția Mediului

Denumirea lucrării: Raport de amplasament;

Operator economic: S.C. SOMETRA S.A.;

Activități derulate pe amplasament: Prelucrarea metalelor neferoase (instalația Waelz), eliminarea sau valorificarea deșeurilor periculoase, valorificarea sau o combinație de valorificare și eliminare a deșeurilor nepericuloase, tratarea fizico-chimică a apelor industriale uzate, a apelor pluviale și a apelor menajere;

Analiză și evaluare:

 • analiza tuturor modificărilor survenite pe amplasament de la ultima revizuire a AIM;
 • prezentarea mediului în care e localizat amplasamentul și a istoricului activităților derulate;
 • analiza, interpretarea și evaluarea datelor existente pentru amplasament referitoare la factorii de mediu (aer, apă subterană, sol) pentru determinarea stării actuale și identificarea evoluției în timp;
 • comparație cu prevederile din cele mai bune tehnici (BAT) disponibile aplicabile;
 • magamentul integrat al deșeurilor de pe amplasament;
 • susținerea rezultatelor în Comisia de Analiză Tehnică, cu factorii decizionali.

Proiect: Analiza stării factorilor de mediu în etapa de Revizuire Autorizație Integrată de Mediu

Denumirea lucrării: Bilanț de mediu nivel I, Raport la Bilanț de mediu nivel I, Bilanț de mediu nivel II, Raport la Bilanț de Mediu nivel II;

Operator economic: S.C. VERNICOLOR S.R.L., Punct de lucru Palota

Activități derulate pe amplasament: Cromare piese din mase plastice;

Analiză și evaluare:

 • Identificarea elementelor în care impactul asupra mediului, produs de amplasamentul şi instalaţiile analizate, poate fi semnificativ;
 • Identificarea și evaluarea aspectelor de neconformare şi cuantificarea acestora în propuneri pentru programe de conformare; comparația conformării cu cele mai bune tehnici aplicabile disponibile;
 • Efectuarea bilanţului consumului de Compuşi Organici Volatili;
 • Analiza substanțelor utilizate pe amplasament, caracterizarea acestora și identificarea potențialului de a afecta factorii de mediu; elaborarea unui plan de prelevare probe de sol și ape subterane, interpretarea rezultatelor și trasarea principalelor concluzii privind starea mediului pe amplasamentul analizat; întocmirea Planului de gestionare a solvenţilor.

Proiect: Obținerea Acordului de Mediu 

Denumirea lucrarii: Raport privind impactul asupra mediului

Operator economic: S.C. SUN GARDEN S.C.S., loc. Pucioasa, jud. Dâmboviţa

Activități derulate pe amplasament: Fabricarea spumei poliuretanice cu o instalaţie de spumare în blocuri continue și debitarea blocurilor de spumă poliuretanică

Analiză și evaluare:

 • Elaborarea Raportului privind impactul asupra mediului s-a realizat într-o deplină colaborare cu proiectantul lucrărilor şi cu operatorul economic;
 • Investiţia a constat în construirea unor hale de producţie, platforme tehnologice, drumuri de incintă, zone verzi, precum şi reţele tehnico-edilitare necesare funcţionării;
 • Pentru a evalua nivelul impactului s-au luat în considerare cele mai defavorabile situaţii, considerând simultaneitatea desfăşurării tuturor activităţilor implicate în proiect. Prin acest mod de abordare a evaluării, efectele cumulative au fost prezentate pentru toţi factorii de mediu analizaţi;
 • Prognozarea impactului s-a realizat pentru ape de suprafaţă şi subterane, pentru aer, sol şi subsol, biodiversitate, peisaj, mediul social şi economic, condiţii culturale şi etnice, patrimoniu cultural;
 • De asemenea s-au analizat situaţiile de risc, iar pentru cele cu un nivel mediu s-au efectuat simulări cu soft-uri specializate, pentru scenariile cele mai probabile;
 • Susținerea lucrării prin prezentarea rezultatelor în cadrul dezbaterilor publice, cu diverși actori implicați (factori decizionali, alți operatori, publicul etc.)

Proiect: Obținerea Avizului de mediu

Denumirea lucrării: Raport de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal

Operator economic: S.C.  KASTAMONU ROMANIA S.A., Reghin

Activități derulate pe amplasament: Zonă industrială – pentru producție industrială, respectiv de fabricare a soluției de formaldehidă și fabricarea rășinilor (ureo – și melamino – formaldehidice);

Analiză și evaluare:

 • analiza specificului amplasamentului și a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) în relație cu alte planuri și programe la nivel local, regional, național;
 • analiza aspectelor relevante ale stării mediului și a evoluției sale probabile în situația neimplementării PUZ propus;
 • identificarea zonelor critice ale instalației și modelările scenariilor de accidente, ținând cont de potențialele surse de poluare și indicatori;
 • identificarea și justificarea celor mai potrivite măsuri propuse pentru a prevenii, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului al implementării PUZ;
 • expunerea și susținerea motivelor care au dus la selectarea variantelor alese; trasarea aspectelor privind monitorizarea mediului; susținerea proiectului în cadrul grupurilor de lucru cu diverși factori implicați, inclusiv decizionali.

Cerere ofertă:

Ocon Ecorisc