STUDII DE MEDIU

a. Pentru obținerea avizului de mediu

Raportul de mediu se elaborează în cadrul procedurii de Evaluare Strategică de Mediu (ESM, respectiv SEA: Strategic Environmental Assessment), și se întocmește pentru obținerea AVIZULUI DE MEDIU.

Conţinutul cadru al raportului de mediu se regăsește în Anexa 2 a Hotărârii nr. 1.076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

Evaluarea SEA, respectiv elaborarea unui Raport de mediu se poate realiza pentru tipuri de Planuri și Programe, ca de exemplu: 

– Planuri urbanistice zonale (PUZ);

– Plan urbanistic de detalliu (PUD);

– Planuri urbanistice generale (PUG);

– Planuri de amenajarea teritoriului zonal sau judeţean (PATZ, PATJ); etc.

Raportul de mediu cuprinde acele informaţii relevante din planul sau programul respectiv, cu privire la impactul asupra mediului pe care implementare acestora l-ar putea avea: starea actuală a mediului şi a evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării planului sau programului propus, caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ, orice problemă de mediu existentă, potenţialele efecte semnificative asupra mediului etc.

În plus, informaţiile trebuie însoţite de piese grafice (hărţi, scheme, schiţe, diagrame), iar raportul trebuie să ofere măsuri de reducere a consecinţelor negative şi alternative, precum şi motivele care au determinat alegerea uneia dintre ele.

OCON ECORISC S.R.L. asigură consultanță atât pentru întocmirea Raportului de mediu, cât și pentru susținerea acestuia în cadrul grupurilor de lucru (cu autorități din diverse domenii).

b. Pentru obținerea acordului de mediu

ACORDUL DE MEDIU este actul de reglementare necesar pentru realizarea unui proiectul din punct de vedere al protecţiei mediului şi este utilizat pentru obţinerea Autorizaţiei de construire.

Conform prevederilor Legii nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, pentru obținerea unui Acord de mediu, se întocmesc următoarele documente, care se depun la Autoritatea competentă pentru protecția mediului:

– Notificare, conform Anexei 5.A. la procedură;

– Memoriu de prezentare, conform Anexei 5.E la procedură;

– Raport de evaluare a impactului asupra mediului, conform Anexei 4. Informaţii solicitate titularului proiectului pentru proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului, și ținând cont de cerințele Îndrumarului primit de la autoritățile competente pentru protecția mediului.

Acordul de mediu este valabil pe toată durata de realizare a lucrărilor aferente proiectului pentru care a fost eliberat, cu condiția să nu fie modificări.

La finalizarea lucrărilor de investiţii, înainte de punerea în funcţiune, se solicită obținerea unei Autorizaţii/ Autorizaţii integrate de mediu, după caz.

c. Pentru obținerea autorizației de mediu

Conform prevederilor Anexei 1 la procedură, Lista activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu din Ordinul nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, activitățile menționate se supun obținerii AUTORIZAȚIEI DE MEDIU.

Anexa 2 la procedură, din Ordinul nr. 1798 din 19 noiembrie 2007, prezintă normativul de conținut pentru Fişa de prezentare și declarație, întocmită pentru obținerea Autorizației de mediu.

Titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale în maximum 90 de zile şi respectiv minimum 60 de zile, înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine, conform prevederilor Ordinului nr. 1.150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei  de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

d. Pentru obținerea autorizației integrate de mediu

În vederea obţinerii AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU, titularului/ operatorului obiectivului îi sunt solicitate o serie de documente, respectiv:

Cererea de solicitare a Autorizaţiei Integrate de Mediu;

Formular de solicitare a Autorizaţiei Integrate de Mediu;

Raport de amplasament (și dacă este cazul Raport privind situația de referință).

Raportul de amplasament este documentul elaborat pentru obținerea Autorizației Integrate de mediu, care conține informaţii privitoare la starea amplasamentului, inclusiv situaţia poluării existente la nivelul acestuia înaintea de punerea în funcţiune a instalaţiei/ începerea activităţii. 

Obținerea Autorizaţiei Integrate de Mediu este reglementată de:

– Ordinul nr. 818 din 17 octombrie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

– Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale.

Conform art. 22. aliniat 2, din Legea 278/2013, în situaţia în care, în desfăşurarea activităţii, se utilizează, se produc sau se emit substanţe periculoase relevante şi luând în considerare posibilitatea de contaminare a solului şi a apelor subterane pe amplasamentul instalaţiei, operatorul întocmeşte şi prezintă autorităţii competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu un raport privind situaţia de referinţă, înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei sau înainte de prima actualizare a autorizaţiei realizate după data intrării în vigoare a legii. Raportul privind situaţia de referinţă conţine informaţiile necesare pentru stabilirea stării de contaminare a solului şi a apelor subterane, astfel încât să se poată face o comparaţie cuantificată cu starea acestora, la data încetării definitive a activităţii. Autoritatea competentă solicit întocmirea acestui studiu dacă este cazul.

Cerere ofertă:

Ocon Ecorisc