Studii de caz

S.C. ALBA ALUMINIU S.R.L. - Raport de Securitate

 • Descrierea activităţii: fabricarea pulberilor şi pastelor de aluminiu. Pulberile de aluminiu se fabrică prin topirea şi atomizarea deşeurilor de aluminiu.
  Pe amplasament se fabrică:
  - paste de aluminiu pigment prin condiţionarea (măcinare şi amestecarea) pulberilor de aluminiu cu grăsimi şi solvenţi organici: xilen, solvent nafta şi white spirt;
  - paste de aluminiu pentru BCA prin amestecarea pulberilor de aluminiu tip PAP (import Rusia) cu dietilen glicol.
 • Descrierea amplasamentului: Amplasamentul ocupă o suprafaţă de 3,2 ha pe care sunt amplasate instalaţii de topire atomizare, măcinare, filtrare, malaxare precum şi un şi un depozit pentru solvenţi.
 • Conţinutul raportului: Raportul a fost elaborat conform anexei nr. 2 din HG 804/2007. În cadrul raportului s-a efectuat evaluare nivelului de pericol prin utilizarea metodei indicelui DOW pentru partea de măcinare a pulberilor şi pentru depozitul de solvenţi. Evaluarea nivelului de risc s-a realizat prin metoda matricei pentru o serie de accidente posibile, imaginate şi descrise amănunţit în cadrul raportului iar evaluarea consecinţelor s-a realizat prin utilizarea programului EFFECTS al firmei TNO. De asemenea în cadrul raportului s-au elaborat părţile principale referitoare la intervenţie şi alarmare în cazul unor situaţii de urgenţă şi partea de politică şi managementul securităţii pe amplasament.

 

Staţie de dezbenzinare Calacea, Petrom S.A. - Plan de Urgenţă Internă

 • Descrierea activităţii: Dezbenzinarea gazelor de sondă bogate rezultate în parcurile petroliere din zonă. Dezbenzinarea se realizează prin adsorbţie pe cărbune activ a gazolinei urmată de lichefierea prin comprimare şi răcire a gazolinei rezultate. Produsele rezultate sunt gazele sărace (preponderent gaz metan) şi gazolină lichefiată (amestec de gazolină de condensaţie şi gaz petrolier lichefiat) depozitată în 13 tancuri de 100 mc fiecare, la 23 atm.
 • Descrierea amplasamentului: Amplasamentul ocupă o suprafaţă de 91 ha pe care sunt amplasate instalaţii de dezbenzinare, comprimare a gazelor şi depozitare a gazolinei lichefiate.
 • Planul a fost elaborat în concordanţă din prevederile din anexa nr. 4 din HG 804/2007 şi Ordin MAI 647/2005.
 • Planul cuprinde ca părţi principale:
  - descrierea zonelor critice şi substanţelor periculoase prezente;
  - descrierea detailată a scenariilor de accidente posibile în fiecare din punctele critice ale depozitului cu definirea zonelor implicate. Pentru definirea zonelor implicate la scenariile cu incendii şi explozii s-a utilizat programul EFFECTS al firmei TNO;
  - descrierea organizării de urgenţă;
  - descrierea procedurilor de alarmare şi de intervenţie pe categorii de urgenţă şi scenarii de accidente;
  - dotarea existentă pe amplasament pentru alarmare şi intervenţie.

 

S.C. Cuprom S.A. - Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediului - Studiu de risc

 • Capacitatea de productie anuală a S.C. CUPROM S.A. Baia Mare este de 40000 t/an cupru electrolitic. Aceasta producţie se realizează în prezent prin utilizarea ca materie primă a cuprului reciclabil sau prin procesare cupru anodic (import).
 • Pentru utilizarea instalaţiilor şi a facilităţiilor existente şi în vederea producerii cuprului electrolitic în condiţii ecologice, s-a decis implementarea unei noi tehnologii de fabricaţie a cuprului anodic. Proiectul propune o tehnologie de obţinere a cuprului anodic prin utilizarea în principal ca materie primă a concentratelor cuprose oxidice. Instalaţia va produce anozi de cupru prin prelucrarea unei game largi de materii prime oxidice cu conţinut de cupru, inclusiv secundare (zguri, cenuşi, lipituri, etc.). Anozii produşi vor constitui materia primă pentru producţia de cupru electrolitic pe linia existentă de rafinare electrolitică.
 • A fost realizat capitolul „Riscuri” din cadrul Studiului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul tehnologic mai sus menţionat. Au fost evaluate atât riscurile naturale cât şi cele tehnologice. Au fost realizate evaluări calitative de risc prin metoda matricială, evaluarea globală a riscurilor şi vulnerabilităţii prin metoda de evaluare rapidă REHRA şi evaluări cantitative prin metoda bazată pe consecinţele determinate prin simulări de dispersii a poluanţilor în aer.
 • Platforma industrială S.C. „CUPROM” S.A. Bucureşti este o societate comercială cu capital privat, cu activitate de producţie la sucursalele CUPROM SA Baia Mare şi CUPROM SA Zalău, care au o experienţă îndelungată în domeniul metalelor neferoase şi al metalurgiei în general, ocupând un loc strategic pe piaţa internă a metalelor. Platforma industrială SC „CUPROM” SA Bucureşti – Sucursala Baia Mare, este amplasată în intravilanul Municipiului Baia Mare pe str. Eliberării nr. 15. şi are ca principal obiect de activitate obţinerea cuprului electrolitic. Societatea produce, de asemenea, săruri de cupru, aur şi argint fin.

 

S.C. Devagold S.A. - Studiu pentru autorizare de mediu şi Studiu de risc

 • S.C. „DEVAGOLD” S.A. este o societate comercială mixtă româno-canadiană, pe acţiuni, cu capital privat. Are sediul administrativ în localitatea Certeju de Sus, str. Principală nr. 89 jud. Hunedoara. Proiectul minier EXPLOATAREA MINEREURILOR AURO – ARGINTIFERE ŞI POLIMETALICE DIN PERIMETRUL CERTEJ pe care S.C. „DEVAGOLD” S.A. doreşte să-l implementeze prevede dezvoltarea şi extinderea exploatării miniere de aur şi argint din vecinătatea comunei Certejul de Sus, precum şi o serie de alte obiective legate de dezvoltarea economică a zonei, de protecţia mediului şi de dezvoltarea infrastructurii.
 • În cadrul obiectivului minier se vor desfăşura următoarele activităţii:
  a) extracţia minereurilor în carieră
  b) transportul minereului la uzina de preparare şi a sterilului la halde
  c) prelucrarea minereurilor auro-argentifere la uzina de preparare
  d) depozitarea deşeurilor
  - depozitarea sterilului rezultat în procesul de extracţie, pe două halde
  - depozitarea sterilului rezultat din prelucrarea minereurilor, în două iazuri de decantare
  e) lucrări permanente de protecţia mediului (monitorizări, epurarea apelor)
  f ) alte activităţii legate de procesul de producţie (lucrări de cercetare, ateliere, cantină)
 •  A fost realizat Raportul de Mediu în vederea obţinerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal „EXPLOATAREA MINEREURILOR AURO – ARGINTIFERE SI POLIMETALICE DIN PERIMETRUL CERTEJ, EXTARVILAN COMUNELE CERTEJU DE SUS SI BALSA, jud. HUNEDOARA”. Elaborarea acestui raport s-a făcut în conformitate cu procedura prevăzută de HG. 1076/2004
 • A fost realizat de asemenea capitolul „Riscuri” din cadrul Studiului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul minier mai sus menţionat. Au fost evaluate atât riscurile naturale cât şi cele tehnologice. Au fost realizate evaluări calitative de risc prin metoda matricială, evaluarea globală a riscurilor şi vulnerabilităţii prin metoda de evaluare rapidă REHRA şi evaluări cantitative prin metoda bazată pe consecinţele determinate prin simulări de dispersii a poluanţilor în aer.

 

SC Romaltyn Mining SRL - Raport de Securitate şi Studiu de risc

 • SC Romaltyn Mining SRL Baia Mare este o societate comercială cu sediul în Baia Mare, Str. Victoriei, Nr 77 B, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr.J24/1506/2.10.2006. Obiectul principal de activitate este producţia de metale preţioase (aur, argint) cod CAEN 1320 – „Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare, inclusiv extragerea aurului şi argintului şi a altor metale preţioase din reziduuri de flotaţie”. Procesul tehnologic constă în recuperarea metalelor preţioase (Au, Ag) prin procedeul CIP-CIL urmată de depozitarea sterilelor epuizate pe iazul de decantare. re de aur şi argint din vecinătatea comunei Certejul de Sus, precum şi o serie de alte obiective legate de dezvoltarea economică a zonei, de protecţia mediului şi de dezvoltarea infrastructurii.
 • Au fost realizate studii de risc tehnologic pentru obiectivele:
  - Uzina de procesare
  - Iazul Central
  - Iazul de decantare Aurul
  - Culoarele de conducte de hidrotransport
 • În cadrul acestor studii au fost realizate evaluări calitative de risc prin metoda matricială, evaluarea globală a riscurilor şi vulnerabilităţii prin metoda de evaluare rapidă REHRA şi evaluări cantitative prin metoda bazată pe consecinţele determinate prin simulări de dispersii a poluanţilor în aer. Identificarea mecanismelor şi evaluarea probabilităţii de cedare a iazului de decantare Aurul s-au realizat pe baza arborelui evenimentelor adverse.
 • A fost realizat de asemenea Raportul de securitate pentru amplasamentul celor trei incinte industriale (Iaz Central, Uzina de procesare şi Iazul de decantare Aurul) în conformitate cu prevederile Directivei SEVESO II (HG. 95/2003) şi revizuirea acestuia în conformitate cu prevederile Directivei SEVESO III (HG 804/2007).

 

Complexul Multifuncţional Radius - Studiul de evaluare a impactului asupra mediului

 • Amplasamentul propus pentru obiectivul de investiţii este situat în municipiul Baia Mare pe terenul eliberat de o parte din construcţiile fostei fabrici de textile SC MARATEX SA. Planul Urbanistic General, întocmit în anii ´90, prevedea dezvoltarea activităţilor industriale în zonă, dar realitatea a infirmat această tendinţă. Dezvoltarea rapidă din ultimii 5 ani demonstrează lipsa de valabilitate a prognozelor de evoluţie estimate prin PUG, impunându-se schimbarea destinaţiei zonei care a suferit reconversii funcţionale, preponderent comerciale şi servicii.
 • În acest context, beneficiarul SC RED PROJECT TWO SRL, cu sediul în Bucureşti, si-a propus să implementeze în Baia Mare un proiect complex de mare anvergură pe terenul eliberat de o parte din construcţiile fostei societăţi MARATEX SA. S-a propus realizarea unui ansamblu multifuncţional compus din clădiri de birouri, hotel, spaţii comerciale de tip MALL cu parcări aferente, care nu se înscrie în tendinţele actuale de import tipizat al unor concerne internaţionale, ci îşi propune realizarea unei investiţii personalizate, dedicate locului. Se doreşte ca acest complex să constituie un centru de atracţie major pentru toate vârstele, care să asigure o multitudine de servicii de loisir alături de cele comerciale la care se adaugă un element specific, devenit emblematic pentru Baia Mare, un centru de artă care să ofere suportul organizării unor evenimente şi produse culturale tradiţionale şi de avangardă.
 • Construirea centrului comercial multifuncţional de tip MALL se sprijină pe tradiţia populară şi meşteşugărească a zonei şi pe dorinţa populaţiei de a avea un stil de viaţă bogat, în timp ce se bucură de un beneficiile unui venit crescut şi un centru de arte în care se pot realiza manifestări artistice diverse.
 • Spaţiile vor oferi alternative pentru stilul de viaţă, în ceea ce priveşte birourile, cumpărăturile şi hotelurile. Pentru armonia şi esteticul spaţiilor, în interior se va amenaja şi o grădină de iarnă conectată pe timpul verii la curţile externe.
 • Studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru construirea complexului comercial multifuncţional de tip MALL în municipiul Baia Mare a avut rolul de a decide, identifica, descrie şi stabili, în conformitate cu legislaţia in vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale execuţiei proiectului în zona respectivă asupra mediului înconjurător. În acest sens s-au realizat studii intermediare care să identifice poluarea existentă în zonă precum şi metodele de depoluare ale zonei înainte de execuţia propriu-zisă a obiectivului. Pentru cazul zonelor poluate s-au propus metode de depoluare specifice, astfel ca execuţia obiectivului să nu fie afectată de poluarea istorică a zonei, datorată folosinţei anterioare a terenului (de tip industrial).
 • În plus, datorită faptului că execuţia şi funcţionarea unui obiectiv de o asemenea anvergură determină inevitabil un impact asupra mediului în zonă, studiul de evaluare a impactului s-a concentrat pe stabilirea măsurilor de prevenire, reducere şi de compensare a eventualelor efectele adverse ale proiectului asupra factorilor de mediu.
 • Studiul de impact a realizat, identificat şi descris efectele directe şi indirecte ale proiectului asupra următorilor factori de mediu:
  a) - fiinţe umane, fauna şi flora;
  b) - sol, apa, aer, climă şi peisaj;
  c) - bunuri materiale şi patrimoniu cultural;
  d) - interacţiunea dintre aceşti factori.
 • Concluzia studiului de impact a fost aceea că existenţa obiectivului va afecta mediul în limite admisibile, încadrarea sa în peisaj, realizându-se armonios, iar proiectarea realizându-se în conformitate cu cerinţele dezvoltării durabile, astfel că, obiectivul, să răspundă cerinţelor şi exigenţelor unui spaţiu urban modern şi care asigură în acelaşi timp protejarea factorilor de mediu.