STUDII PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI/AUTORIZAȚIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR

a. Documentaţii tehnice întocmite în vederea obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor

AUTORIZAŢIA DE GOSPODĂRIRE A APELOR reprezintă document important în managementul apelor şi are ca scop îmbunătăţirea activităţii de gospodărire a apelor şi atingerea unui nivel corespunzător de protecţie a apelor, conform prevederilor Ordinului nr. 891 din 23 iulie 2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut  al documentaţiei tehnice supuse autorizării.

Autorizaţia de gospodărire a apelor se emite ulterior obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi este necesară pentru punerea în funcţiune şi desfăşurarea unei activităţi.

Acest act condiţionează tehnic şi juridic funcţionarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafaţă, subterane, cu zona costieră, faleza, litoralul şi plaja mării, cu apele maritime interioare, marea teritorială, zona economică exclusivă şi platoul continental, precum şi funcţionarea şi exploatarea în continuare a obiectivelor existente.

b. Documentaţii tehnice întocmite în vederea obţinerii Avizului de gospodărire a apelor

Conform prevederilor ​Ordinului  828/ din 25 iulie 2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare şi retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse avizării, precum şi a Conţinutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, titularul de proiect are obligaţia de a solicita şi obţine AVIZUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR, la faza de proiectare studiu de fezabilitate, în scopul realizării unei protecţii eficiente şi integrate a resurselor de apă şi al atingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane şi a nedeteriorării stării acestora.

Avizul de gospodărire a apelor este necesar pentru execuţia de lucrări pe ape şi condiţionează din punct de vedere tehnic şi juridic:

– finanţarea şi/sau execuţia obiectivelor noi de investiţie ce urmează să fie construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafaţă, subterane, inclusiv construcţiile şi instalaţiile ce se execută pe litoralul Mării Negre, pe faleză şi pe plaja mării, precum şi pe fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale;

– dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente ale utilizatorilor de apă, pentru situaţii în care, până la promovarea lucrărilor propuse, nu au intervenit modificări ale prevederilor avizului de gospodărire a apelor obţinut anterior.

Cerere ofertă:

Ocon Ecorisc