STUDII PSI

a. Scenarii de securitate la incendii

Scenariul de securitate la incendiu estimează condiţiile tehnice asigurate conform reglementărilor în vigoare şi acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitatea la incendiu”.

Prevederile Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, aprobată prin Ordinul nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, se aplică pentru analizarea şi evaluarea interdependenţei nivelurilor de performanţă cu măsurile tehnico-organizatorice, condiţiile de asigurare a intervenţiei şi mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Scenariile de securitate la incendii se elaborează şi se aplică categoriilor de construcţii stabilite prin legislaţie (clădiri civile, monumente istorice, clădiri de locuit, construcţii cu funcţii de cazare, spitale, birouri etc.) sau altor categorii care nu incluse în documentele legale, dacă proprietarul sau beneficiarul le solicită. Aceste documente de specialitate se realizează de proiectanţi sau de personalul serviciilor de urgenţă internă profesioniste, cu atribute în acest domeniu.

Scenariile de securitate la incendiu sunt cuprinse în proiectul construcţiei şi includ regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite de documentaţiile tehnice de proiectare sau execuţie elaborate şi aprobate. În plus, aceste reguli şi măsuri trebuie să se reflecte în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie. Scenariile de securitate la incendiu se actualizează atunci când intervin modificări ale proiectului sau destinaţiei construcţiei şi îşi pierd valabilitatea atunci când nu mai corespund situaţiei pentru care au fost întocmite.

b. Identificarea şi evaluarea riscului la incendii

Incendiul este un fenomen care afectează domenii importante ale activităţii vieţii economice şi sociale, precum construcţii, instalaţii, amenajări, păduri, mijloace de transport, culturi agricole etc., fiind definit ca o ardere iniţiată de o cauză bine definită, cu sau fără voia omului, scăpată de sub control, în urma căreia se produc pierderi de materiale şi pentru a cărei întrerupere este necesară o intervenţie cu mijloace adecvate.

Ca urmare, securitatea la incendiu a constituit şi va constitui o preocupare majoră pentru fiecare comunitate. Identificarea riscurilor de incendiu reprezintă procesul de apreciere şi stabilire a riscului de incendiu (pentru clădiri civile), respectiv a categoriilor de pericol de incendiu (pentru construcţii de producţie şi depozitare), în anumite împrejurări, în acelaşi timp şi spaţiu.

Probabilitatea de producere a incendiului se bazează pe date statistice privind incendiile sau pe modele matematice, în cazurile în care statistica nu dispune de date suficiente.

Evaluarea riscului de incendiu reprezintă un proces de estimare şi cuantificare a riscului asociat unui sistem, determinat pe baza probabilităţii de producere a incendiului şi a consecinţelor evenimentului respectiv, precum şi de comparare a acestuia cu un nivel limită prestabilit.

Acest proces ia în considerare cauzele şi dezvoltarea incendiilor, măsurile şi sistemele de securitate prevăzute pentru limitarea propagării incendiilor şi reducerii consecinţelor acestora.

c. Planuri de intervenţie

Planificarea are ca scop dezvoltarea şi implementarea unor planuri eficiente care să cuprindă acţiunile necesare pentru reducerea consecinţelor unui eveniment nedorit.

Planurile de intervenţie oferă dispoziţii şi măsuri pentru asigurarea unei desfăşurări a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de operativitate şi eficienţă. Aceste planuri se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale.

Planurile de intervenţie cuprind date generale despre operatorul economic şi despre planul unităţii (amplasare, instalaţii, căi de acces etc.), dar şi date detaliate cu privire la concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu, forţele de intervenţie în caz de incendiu (servicii private sau publice de intervenţie), sursele de alimentare cu apă din afara unităţii (debitul, presiunea reţelei şi amplasarea hidranţilor) şi planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare.

d. Planuri de protecție împotriva incendiilor

Planurile de protecţie împotriva incendiilor conform legislaţiei în vigoare (Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor) sunt:

– planul de evacuare a persoanelor;

– planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;

– planul de intervenţie.

Planurile de intervenţie cuprind elemente şi măsuri care au ca scop asigurarea desfăşurării în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă. Planurile de protecţie împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale.

Aceste planuri de protecţie împotriva incendiilor fac parte din ansamblul activităţilor de prevenirea menite să elimine, sau acolo unde acest lucru nu este posibil, să reducă riscul producerii unor situaţii de urgenţă şi a consecinţelor acestora, pentru protejarea populaţiei, a bunurilor acestora şi a mediului înconjurător.

Cerere ofertă:

Ocon Ecorisc